nerezine-aero-01

Upravni odbor šolskega sklada Gimnazije Jurija Vege Idrija RAZPISUJE

SUBVENCIJE ZA UDELEŽBO NA TEDNU ŠPORTA V NEREZINAH

1. Za subvencijo lahko zaprosijo dijaki iz socialno šibkih družin, kjer dohodek na družinskega člana ne presega 53% od neto povprečne plače v RS za preteklo leto.

2. Vsi upravičenci morajo oddati pisno vlogo z dokazili ( odločba CSD o otroškem dodatku ali štipendiji) najpozneje do 1. junija po pošti ali osebno v tajništvu šole.

3. O dodelitvi subvencij bo odločila tričlanska komisija: ravnatelj, svetovalna delavka šole in razrednik dijaka, ki je za subvencijo zaprosil.

4. Število in višino odobrenih subvencij bo določil Upravni odbor šolskega sklada glede na razpoložljiva sredstva in števila oddanih vlog. O izboru in višini subvencije boste obveščeni do 25. junija 2012.

prijavni obrazec

Dostopnost