Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 Zapisnik, 4. 3. 2022...

Pravilniki

Preberite si: Zakon o gimnazijah Spremembe in dopolnitve Zakona o gimnazijah Zakon o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Spremembe in dopolnitve Zakona o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Pravilnik o hišnem redu pravilnik o ocenjevanju...

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Manica Seljak, predstavnica zaposlenih, namestnica pa...

Šolska malica

1. Prijava na šolsko malico se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem...

Šolski sklad

Šola ima ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, okrog polovico sredstev pa namenja subvencijam...
Dostopnost