Skoči na glavno vsebino

Vizija in poslanstvo šole

Šola, ki na temeljih občečloveških vrednot pripravlja na izzive sodobnega časa.

Gimnazija Jurija Vege Idrija je šola z dolgoletno tradicijo, ustanovljena je bila leta 1901 kot prva Slovenska realka na pobudo rudarjev in lokalne skupnosti zato ima v kraju in v širšem okolju poseben status, kar pred nas postavlja še toliko večjo odgovornost in zahtevo po zavzetosti za doseganje odličnosti. Šola je od nekdaj veljala za odlično izobraževalno ustanovo, zato se danes vsi zaposleni trudimo, da šola ostaja med najboljšimi srednješolskimi ustanovami v Sloveniji.

Poleg splošnega gimnazijskega programa, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij, na šoli izvajamo še program srednjega strokovnega izobraževanje – strojni tehnik in program mehatronik operater, ki je program  srednjega poklicnega izobraževanja. Dijaki, ki uspešno zaključijo program mehatronik operater, lahko nadaljujejo v poklicno tehniškem izobraževanju, pod določenimi pogoji pa tudi v 3. letniku programa strojni tehnik na domači šoli. Gimnazijski programje namenjen vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo. Šolanje se zaključi s splošno maturo, ki omogoča vpis v vse dodiplomske  (visokošolske in univerzitetne)  in enovite magistrske študijske programe.  Program strojni tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki omogoča vpis v višješolske in visokošolske programe, s petim predmetom pa tudi na nekatere univerzitetne in enovite magistrske študijske  programe:

 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2016/Dodiplomski/Javni/un_programi_s_pm_2016_2017.pdf.

Skrb za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje novostim in posodabljanje programov, sodobna oprema in bogata ponudba obšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov.

Strokovnost, poštenost, solidarnost, inovativnost, odprtost v lokalno okolje in v svet so vrednote, na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za razvoj njegovih potencialov.

 

Dostopnost