Mehatronik operater

Posnetek dijakov pri praktičnem pouku:

  • Interesne dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširijo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.

V programu srednjega poklicnega izobraževanja, mehatronik – operater je razporeditev po sklopih naslednja:

1. obvezni enotni del

l.let.

2.let.

3.let.

– mehatronik operater

32

15

33

K temu delu spadajo športni dnevi, razni ogledi, seznanitve s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi okolja, zdravstvena vzgoja ipd..

2. vsebine povezane s programom

l.let.

2.let.

3.let.

– mehatronik operater

16

16

8

3. Vsebine povezane s prosto izbiro dijaka

l.let.

2.let.

3.let.

– mehatronik operater

16

16

8

Te dejavnosti je možno opraviti preko ponudbe šole (glej katalog obveznih izbirnih vsebin) ali izven šole (organizirane aktivnosti kot so treningi, pevski zbori, tečaji, tekmovanja).

PREHOD IZ PROGRAMA MEHATRONIK OPERATER V 3. LETNIK PROGRAMA STROJNI TEHNIK