Skoči na glavno vsebino

GIMNAZIJA

PREDMETNIK

Obvezni predmeti 1. 2. 3. 4. Skupno
           
Slovenščina 4 4 4 4+1 595
Matematika 4 4 4 4+1 595
Prvi tuji jezik 3 3 3 3+1 455
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Likovna umetnost 2       52+18**
Glasba 2       52+18**
Geografija 2 2 2   210
Biologija 2 2 2   210
Kemija 2 2 2   210
Fizika 2 2 2   210
Psihologija   2     70
Sociologija     2   70
Filozofija       2 70
Informatika 2       70
Izbirni predmeti   3 3

8

5-9

630
Druge oblike vzgojno izob. dela 90 90 90 30 300
Obv.  izbirne vsebine (letno)** 90 90 55 30 265
Aktivno državljanstvo     35   35

Predmetnik ima 3 dele:

 

 1. Obvezne predmete:

Obvezni štiriletni predmeti: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.

Ostali obvezni predmeti: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika.

 

 1. Izbirne predmete v 2. 3. in 4. letniku 

V šolskem letu 2022/23 izvajamo:

 

Vse ITS in izbirne module obiskujejo sočasno dijaki 2. in 3. letnikov. Za tak model smo se odločili zaradi večji ponudbe izbirnih predmetov dijakom.

ITS NARMI  Izvajajo: Karmen Slak Leoni, Valerija Šemrl Kosmač, Marjanca Poljanšek

Cilj: spoznati metodologijo projektnega in raziskovalnega dela v naravoslovju.

Ključno (raziskovalno) vprašanje: Kako uporabiti šolsko znanje v dobrobit Življenja na Zemlji?

Učni namen: 

 • Ozaveščanje o vzajemnem delovanju človeka na okolje in obratno.
 • Uvajanje v metodologijo projektnega in raziskovalnega dela
 • Sistematično zbiranje, obdelava in vrednotenje podatkov in informacij
 • Izvajanje samostojnih raziskav domačega okolja, življenjskih navad, upoštevajoč trajnostno ravnanje z okoljem

ITS KulArt Izvajata:Romana Kokošar, Irma Gnezda

Cilj: Ustvarjalne potenciale dijakov usmeriti v izpeljave kulturnih  dogodkov na šoli in izven nje 

Ključno (raziskovalno) vprašanje: Kako s kulturo vznemiriti posameznika, šolo in mesto?

Učni namen:

 • Dijak prepozna v sebi talent,
 • Razvija talent,
 • Dijak je sposoben izpeljati  umetniški projekt in ga predstaviti ožji ali širši publiki, s čimer angažira sebe in publiko.

ITS TRIM (trajnost, rekreacija, inovativnost, mednarodnost) Izvajajo: Jerneja Tratnik, Božena Rudolf, Nataša Bogataj

Cilj: poiskati športno – kulturni izziv v lokalnem okolju in najti trajnostne rešitve.

Ključno (raziskovalno) vprašanje: Kako narediti  rekreativne poti v okolici Idrije bolj zanimive in privlačne za različne skupine obiskovalcev?

Učni namen:

 • Dijaki znajo poiskati ustrezne vire ter z uporabo ustreznega IKT ustvariti različna besedila glede na namen in naslovnike
 • Razvijajo spretnosti zbiranja in izbiranja, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij iz zgodovinskih in drugih virov.
 • Razvijajo sposobnosti različnih oblik komunikacije (pisno, ustno, uradno…).
 • Razvijajo spretnost izražanja v tujem jeziku (angleščina, nemščina).
 • Razvijajo pozitiven odnos do narave v vseh letnih časih in športno-kulturne dediščine lokalnega okolja.
 • Razvijajo sodelovanje, timsko delo, kritično mišljenje, samostojnost, inovativnost, ustvarjalnost.

 

ITS BRSST Izvajata: Alja Bevk, Tina Mervic, Milada Švab

Cilj: Dijakom privzgojiti pozitiven odnos do prostovoljstva kot ene izmed najbolj plemenitih oblik dela z drugimi

Ključno (raziskovalno) vprašanje: Kako lahko prispevam lokalnemu okolju v okviru prostovoljnega dela?

Učni namen:  Dijaki bodo:

 • razvijali zmožnost samorefleksije ter spreminjanja samega sebe in svojega ravnanja ter odgovornost za lastno razmišljanje, doživljanje in ravnanje,
 • razvijali spretnosti v medosebnih odnosih, se učili učinkovitega sporazumevanja, sodelovanja ter kakovostnih in odgovornih medsebojnih odnosov,
 • po različnih bazah podatkov iskali, uporabljali in pravilno navajali raznovrstne vire,
 • razvijali prosocialno vedenje (altruizem, solidarnost),
 • izostrili občutljivost za osebne stiske, stiske prikrajšanih skupin in potrebe skupnosti.

Izbirni predmet: INFORMATIKA in MATEMATIKA*

 Izvajata: Bojan Tuta, Sergeja Lipušček

Cilji

Sistematični razvoj digitalne kompetence z nadgradnjo razumevanja in uporabe osnovnih odnosov finančne oziroma poslovne matematike ter statistike za lažje sprejemanje življenjskih odločitev za dvig (ekonomske) blaginje.

Učni namen:

 • uvid v temeljna in praktična znanja za delo v stroki in uporaba v vsakdanjem življenju;
 • osvojitev inovativnih tehnologij ob uporabi različnih programskih orodij;
 • pogobitev statistike oz. statističnih metod z uporabo Excelovih tabel
 • varovanje občutljivih informacij;
 • vzgoja kritičnega potrošnika;
 • izboljšanje finančne pismenosti tudi znotraj razvoja kompetence podjetnosti;

 

 • poglabljanje znanja statistike tudi z uporabo Excel preglednic.

*Dijaki lahko v tretjem letniku fakultativno izberejo dodatno uro matematike na višji ravni kot pripravo na maturo ali pa to uro izberejo namesto poglavij finančne matematike.

 

 1. Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela

 

 1. a) Obvezne izbirne vsebine – gimnazija 

So sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja, saj se ne izvajajo pri rednem pouku. Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja. Obvezne izbirne vsebine niso predmeti niti nadomestilo za pouk.

 

Razporeditev OIV po letnikih

 1. letnik

 

Vsebina: št. ur
knjižnična in informacijska znanja 7
zdravstvena vzgoja                                             2
teden športa 17
glasba in likovna umetnost             35
kulturno-umetniške vsebine 9
   
   
Prosta izbira dijaka  20

 

 1. letnik

 

Vsebina: št. ur
knjižnična in informacijska znanja 8
vzgoja za družino, mir in nenasilje      15
kulturne dejavnosti 8
teden športa 17
ekskurzija 5
zdravstvena vzgoja 10
Prosta izbira dijaka  27

 

 

 1. letnik

 

Vsebina:

 

št. ur
zdravstvena vzgoja s tečajem prve  pomoči 12
teden športa 17
kulturno-umetniške vsebine 3
ekskurzija 5
po lastni izbiri dijaka 18
   

 

 

 1. letnik

 

Vsebina: št. ur
športne dejavnosti 17
ekskurzije 5
zdravstvena vzgoja                         4
študijsko usmerjanje 4
   

 

Vsebine po prosti izbiri lahko dijaki prvih treh letnikov izbirajo:

 1. a)  iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
 2. b)  iz kataloga obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnostihttps://gim-idrija.splet.arnes.si/files/2022/09/KATALOG-INTERESNIH-DEJAVNOSTI22_23.pdf naše šole

 

Ponujene vsebine bo šola izvajala le ob določenem številu prijavljenih dijakov.

 

Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti vsebine v sklopu drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela (program obveznega dela in program po prosti izbiri), sicer ne more prejeti letnega spričevala (OIV in aktivno državljanstvo se evidentirata v letnem spričevalu opravil/ni opravil).

 

 1. b) Aktivno državljanstvo

3.letnik: 35 ur

Dostopnost