Skoči na glavno vsebino

Strojni tehnik

Posnetek dijakov pri strokovnih predmetih:

  • Interesne dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširjajo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu natančno razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z natančno razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.

V programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik je razporeditev po sklopih naslednja:

1. Obvezni enotni del

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

52

52

25

48

K temu delu spadajo športni dnevi, razni ogledi, seznanitve s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi okolja, zdravstvena vzgoja ipd..

2. Vsebine povezane s programom

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

20

20

20

16

Sem sodijo še strokovne ekskurzije, organizirana predavanja, tekmovanja v znanju ipd..

3. Vsebine povezane s prosto izbiro dijaka

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

24

24

16

/

Te dejavnosti je možno opraviti preko ponudbe šole (glej katalog obveznih izbirnih vsebin) ali izven šole (organizirane aktivnosti kot so treningi, pevski zbori, tečaji, tekmovanja).

Aktivno državljanstvo

3.letnik: 35 ur

Dostopnost