Skoči na glavno vsebino

KLJUČNI UKREP 1 – (KA1) 

Mobilnost v PIU – učna mobilnost dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA102 – Mobilnost  v PIU: Razvijanje mednarodne poklicne kompetence

 

Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje z njihovimi podjetji v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene dve mobilnosti devetih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja.

Šola želi s projektom razvijati mednarodne poklicne kompetence dijakov in izboljšati prepoznavnost v širšem okolju, predvsem na račun prilagajanja in ponujanja vsebin, ki bodo v okviru izobraževalnih programov najbolj zadovoljevale potrebe trga znanja in dela. Usposabljanje v tujem delovnem okolju bo dijakom in učitelju spremljevalcu omogočilo, da izkusijo način dela in življenja v tujini in si tako razširijo tako svoje poklicno kot tudi medkulturno obzorje. Dodatna spoznanja v obliki spoznavanja aktualnih kompetenc in veščin na strokovnem področju bodo učitelji lahko izkoristili pri načrtovanju sprememb v učnih metodah in nadgradnji odprtega kurikuluma strokovnih predmetov. Dijakom šole želimo omogočiti zaposljivost in sposobnost prilagodljivosti, ker je trg dela v EU zelo fleksibilen potrebuje tudi fleksibilne partnerje za katere delo v tujini ne bo ovira. Z udeležbo na praksi v tujini

bodo dijaki v večji meri spoznali možne poklicne poti, pridobili specifične spretnosti, ocenili oz. primerjali svoje poklicne kompetence z zahtevami tujih delodajalcev ter izboljšali razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih situacij v EU.
Čas trajanja: 01. 12. 2019 – 30. 11 2021

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

 

Mobilnost šolskega osebja

 

KA101 Nadnacionalno izobraževanje zaposlenih

Opis: Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija uči veliko učiteljev, ki imajo dolgoletno učno prakso. Učne metode, kot so frontalni pouk in individualno delo, so pri pouku sicer potrebne, hkrati pa se zavedajo nujnosti modernizacije poučevanja ter razvijanja prožnih oblik učenja, zlasti tistih, ki dijakom omogočajo razvoj ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarjajo podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. Da bi dijakom lahko nudili primerno okolje za pridobivanje znanja ter razvijanje samostojnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in veščin se učitelji šole stalno udeležujejo različnih strokovnih izobraževanj o novih pedagoških pristopih v Sloveniji. Ker se zavedajo, da imajo določene države več izkušenj z uvajanjem novih pristopov in drugačne organizacije pouka, ter da je izkušnja iz prve roke odločilna, si prizadevajo za možnost usposabljanja

v evropskih državah, kjer imajo bolj razvite šolske sisteme. Zaradi številnih mednarodnih projektov želijo učitelji tudi izboljšati znanje angleščine.

 

Čas trajanja: 15. 06. 2019 – 14. 06. 2021

Koordinatorica: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Maja Justin, Marjanca Poljanšek, Magdalena Klasinc, Jasmina Velikanje, Sergeja Lipušček, Ester Mrak, Nataša Graovac, Romana Kokošar, Ana Bajt, Metka Fortuna

 

Ključni ukrep 2 (KA2) – Projekti sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks

ROOTS 

(Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability – Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj
Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vpliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta.

Čas trajanja: 01. 09. 2017 – 30. 08. 2020

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

 

 

STEPS2030WORLD

 

Opis: Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Prepleta se skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja;  usmerjenih na zaščito okolja, zmanjševanje neenakosti in na odpravo revščine v svetu.  K uresničevanju ciljev  se zavzemajo  države sveta, z željo, da bi do leta 2030 dosegli pravičnejši in čistejši Svet. STEPS2030WORLD je šolski projekt, ki ima za osnovni cilj iskanje in uresničevanje  možnosti, ki jih imajo dijaki, učitelji, šole ali lokalno okolje, da skupaj prispevamo vsaj majhen korak (»step«) k uresničitvi Agende 2030. V projektu  STEPS2030WORLD se bomo za pozitivni napredek, v smeri trajnostnega razvoja, na različnih področjih zavzemale šole iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Slovenije.

 

Čas trajanja: 1.9. 2018 do 1. 9.2020.

Koordinatorica projekta: Ester Mrak

[p]ROBOT  
Opis: Projekt vodi Šlezijska univerza (University of Silesia, Chorzow) iz Poljske in se financira s sredstvi EU ter Edu-Res fondacija. Cilj projekta je z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov poskušajo rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje naravoslovnih predmetov. Rezultat projekta bodo delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki jih morajo pripraviti vse sodelujoče šole. Poleg univerze namreč v projektu sodelujejo srednje šole iz Grčije, Italije, Litve, Makedonije in Poljske ter Slovenije.

Čas trajanja: 01. 10. 2017 – 31. 08. 2020

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

Namen projekta

Skozi projekt SKUM, ki bo trajal do leta 2022, nameravamo na naši šoli:

  • nadaljevati s spodbujanjem ustvarjalnih dejavnosti v različnih oblikah;
  • uvajati doživljanje umetnosti/avtentično izkušnjo z umetnikom pri pouku za doseganje različnih ciljev;
  • osrednji cilj projekta je vsakoletni Kulturni maraton, s katerim prinašamo ustvarjalnost v šolski prostor

 Šolski projektni tim:

  • Maja Justin Jerman – koordinator projekta
  • Romana Kokošar
  • Nataša Graovac

Šolsko leto 2019/20

Likovna razstava na temo Scopolija

VIII. Kulturni maraton – po sledeh Scopolija

Spodbujanje ustvarjalnih dejavnosti

Doživljanje prostora skozi gib kot priprava na ekskurzijo v 3. letniku

Uvod v ekspresionizem skozi likovno ustvarjanje

Dostopnost