Skoči na glavno vsebino

R4MAD – R4 (Raise, Recycle, Reduce, Reuse) – Making a difference – R4 (Ozaveščanje, Recikliranje, Zmanjšanje, Ponovna uporaba) – Spreminjanje

Opis: S tem projektom si želimo intenzivneje prizadevati za cilja 12 (Odgovorna poraba in proizvodnja) in 13 (Podnebni ukrepi) ZN: 12 ter tako pripomočki pri prehodu na bolj trajnostni način življenja. Ko gre za okolje moramo razmišljati kolektivno in ne posamezno. Naučiti se moramo novih zelenih veščin ter ozavestiti in izobraževati sebe in dijake, da  se odgovorno obnašamo in tako zmanjšamo podnebne spremembe. S partnerskimi šolami želimo ponovno premisliti o svojem načinu življenja in zmanjšati čezmerno porabo ter vzgajati odgovorne in zavzete ljudi, ki začnejo prostovoljno  živeti trajnostno. Verjamemo v ugotovitve Unescovega poročila o spremljanju izobraževanja za leto 2016, ki pravi, da „izobraževanje oblikuje vrednote in perspektive ter je dokazano najboljše orodje za dviganje ozaveščenosti o podnebnih spremembah in je povezano s povečano okoljsko ozaveščenostjo, skrbjo in dejanji“. Ključno sporočilo poročila je, da „živeti trajnostno zahteva velik premik v miselnosti. S projektnimi aktivnostmi (predavanji, delavnicami, obeležitvami dneva  zemlje ali Erasmus+, aktivnostmi celotne šole) v okviru in izven pouka želimo biti del te spremembe. V okviru projekta bomo izdelali različne infografike, plakate s katerimi bomo osveščali druge. Na šoli bomo poskušali zmanjšati količino odpadne hrane, iskali možnosti za recikliranje ali nadgradnjo  odpadkov,  ter izdelali električno kolo za potrebe delavcev in dijakov šole in tako pripomogli k boljšemu okolju.

Glavna koordinatorica projekta je naša šola, sodelujejo pa še šole iz Bolgarije, Grčije, Španije in Švedske.

Čas trajanja: 1.10. 2020 do 30. 9. 2022 podaljšano do 30. 9. 2023

Koordinatorica projekta: Božena Rudolf

Sodelujoči učitelji: Marjanca Poljanšek, Ester Mrak, Nataša Bogataj, Manica Seljak, Andrej Kavčič,

september 2022– predstavitev na Bazarju dejavnosti, Aktivnost učenja & poučevanja z dijaki v Bolgariji

oktober – obeležitev Erasmus dnevov

november –  aktivnosti na temo zmanjševanje odpadkov, 

marec 2023-  Aktivnost učenja & poučevanja z dijaki v Španiji,

april – junij 2023 –  aktivnosti na temo zmanjševanje recikliranja, 

maj do september 2023 – Učni sprehodi

 

ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality / PoUstvarjanje zgodovine s 3D, oblikovanjem igric in virtualno resničnostjo (Erasmus+ KA2 Strategic partnerships for creativity in the field of school education) 

Opis: Mladi se vse manj zanimajo za zgodovino, predvsem pa njihov način sprejemanja in iskanja informacij ni skladen s klasičnimi pristopi predstavljanja zgodovine. Namen projekta je približati zgodovino mladim in povečati zanimanje zanjo z uporabo sodobnih učnih pristopov, povezovanjem zgodovine in tehnologije, STEAM izobraževanjem, razvojem kreativnosti v izobraževanju … Skozi projekt bomo spoznavali Evropo, aktivirali partnerje s področja kulture in razvili širok nabor veščin pri učiteljih in dijakih. Pristope, ki jih bomo razvili v okviru projekta, bo moč razširiti tudi na druga področja. S tem projektom si želimo intenzivneje prizadevati za cilj šole: uporaba sodobnih učnih pristopov, in razvijati digitalno kompetenco pri dijakih in učiteljih.

Splošni cilji projekta so: razvoj kreativnih spretnosti med dijaki, krepitev kompetenc učiteljev na področjih zgodovine, umetnosti, sociologije, IT in tehnologije ter razvoj in uporaba inovativnih učnih orodij.

V okviru projekta bomo izdelali različne plakate s katerimi bomo informirali druge; projekt bomo predstavljali v člankih in preko FB, ter na spletni strani šole, najbolj zanimiv pa bo končni rezultat – predstavitev zgodovinskega objekta skozi (3D) računalniško igrico.

V projekt so vključeni partnerji iz treh držav: Litve, Romunije in Slovenije. Sodeluje 7 organizacij (2 tehnološka partnerja (Robotikos Mokykla iz Litve (koordinator projekta) in Predict Consulting iz Romunije), 1 partner s področja kulture (The Society of the Lithuanian Archaeology), 1 izobraževalni partner iz poslovnega sektorja (Step Institute iz Slovenije), 3 šole (Gimnazija Jurija Vege Idrija, Simonas Gaudesius Gymnasium iz Litve, Gheorghe Asachi Technical College iz Romunije) ter lokalni pridruženi partnerji (kulturne ustanove, tehnološki partnerji …).

Čas trajanja: 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023

Koordinatorica projekta: Danijela Brložnik

Sodelujoči učitelji: Nataša Graovac, Nataša Bogataj, Jasmina Velikanje, Bojan Tuta, Jurij Drev, Tanja Pirih, Irma gnezda, Božena Rudolf

Terminski načrt:

marec 2021 – maj 2021: Razvoj učnega gradiva – priprava in usklajevanje gradiva s partnerskimi šolami,

april 2021 – jesen 2021: usposabljanje učiteljev,

oktober 2021 – december 2021: prevajanje gradiva v jezike vključenih šol,

januar 2022 – oktober 2022: pilotno preizkušanje učnih gradiv v treh partnerskih šolah – delo z dijaki na projektu (fotografiranje zgodovinskega objekta za 3D igrico / virtualno resničnost, priprava zgodbe, zbiranje zgodovinskih dejstev …)

julij 2022 – december 2023: Korekcije in posodobitve učnih gradiv po pilotnem primeru, priprava poročil za učitelje, prevod novih elementov učnih gradiv.

Januar 2023 – april 2023: predstavitveni dogodki in izdelava končnega poročila

KA121-VET Akreditacija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja       

Veljavnost: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027 

Akreditacija nam do leta 2027 omogoča vsako leto:

– opravljanje prakse v tujini,

– sledenje na delovnem mestu in usposabljanja v tujini.

KA120-SCH Akreditacija na področju splošnega šolskega izobraževanja   

Veljavnost: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027 

Akreditacija nam do leta 2027 omogoča vsako leto izvedbo:

– mednarodne izmenjave,

– individualnih mobilnosti dijakov v tujini,

– enega manjšega in enega večjega projekta,

– sledenje na delovnem mestu in usposabljanja v tujini.

YRoNS

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z udeležbo na mednarodnem srečanju mladih raziskovalcev naravoslovcev YRoNS z udeležbo dijakov iz Madžarske, Nemčije,  Indije, Norveške, Rusije in Slovenije. Srečanje bo potekalo od 22. – 26. maja 2023, v Bernkastel – Kues, v Nemčiji.

Mednarodne izmenjave

Načrtujemo mednarodno izmenjavo. Zaradi negotovih epidemioloških razmer in velikega števila zainteresiranih dijakov intenzivno iščemo partnersko šolo. Koordinatorica izmenjave je Klavdija Stepančič.

Mednarodno srečanje

Od 8. do 15.10.2022  pričakujemo prihod dijakov, v okviru Erasmus+,z Reuniona. Program obiska bo vseboval izmenjavo znanja o fizičnogeo. značilnostih francoskega otoka ter Idrije oz. Slovenije (alpski ter kraški svet). Izvedene bodo tudi delavnice spoznavanja kulturne dediščine Idrije. Zaradi prevelikih potovalnih stroškov ne moremo vrniti obiska.

Narodna izmenjava

V 1. letniku gimnazije načrtujemo narodno izmenjavo z eno izmed slovenskih gimnazij. Namen izmenjave je spoznavanje življenja vrstnikov v drugih okoljih in vzgajanje kulture gostovanja in gostiteljstva. Izmenjava je predvidena v marcu in aprilu.

 

Gimanzija Jurija Vege Idrija sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc dijakov – bralna pismenost, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT. Strategija je vključena v krovne dokumente VIZ. O uspešno izvedeni strategiji poročamo v poročilu o udejanjanju strategije prožnih oblik učenja, ki bo objavljena na spletni strani VIZ.

 

V šolskem letu 2022/23 sodelujemo v projektu Podnebni cilji in vsebine v VIZ. Aktivnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov bodo usmerjene v razvoj, preizkušanje in evalvacijo rešitev na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za:

  • oblikovanje celostnega programa o podnebnih spremembah,
  • celostno preoblikovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na poti k trajnostnemu načinu

delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa,

  • sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v poklicno in strokovno izobraževanje in

krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev s področja VITR.

  • priprava učnih gradiv, didaktičnih pripomočkov, ipd. v podporo izvajanju celostnega

programa o podnebnih spremembah (v kontekstu VITR), 

  • priprava opisov primerov dobrih praks, povezanih z izzivi trajnosti posameznih strokovnih

področij in samoevalvaciji izvedenih aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih.  Vodja projekta: Jurij Drev

 

Nadaljujemo z razvojnim projektom Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V sklopu projekta sodelujoči učiteljici (Manica Seljak, Klavdija Stepančič) izvajata pouk po načelih formativnega spremljanja z namenom izboljševanja kakovosti učnih dosežkov in motivacije dijakov za učenje. Z raznolikimi dokazi o učenju spremljata napredek dijaka pri doseganju standardov znanja, dijakom zagotavljata aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. To vodi v boljšo kakovost odnosov med dijaki ter med učiteljem in dijaki. Projekt bo trajal do septembra 2023. 

Z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija sodelujemo v projektu Rastem s knjigo. Koordinatorica na šoli je Silva Uršič.

Sodelujemo v projektu Moje podjetje v okviru katerega bo na šoli potekla podjetniški krožek. Mentorica krožka in koordinatorka projekta je Tanja Pirih.

Dvig digitalne kompetentnosti je razvojni projekt v katerega je vključena šola v šolskem letu 2022/23. Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov). Strategija projekta DDK je priloga LDN.

V projekt so vključeni vsi strokovni delavci. Člani razvojnega tima so Karmen Vidmar, Božena Rudolf, Sergeja Lipušček in Melita Prezelj. Vodja tima je Bojan Tuta.

Šola je vključena v razvojni projekt Varno in spodbudno učno okolje. Projektni tim sestavljajo Tina Mervic, Jasmina Velikanje, Tanja Pirih in Silva Uršič. Namen projekta je oblikovanje šolske strategije, ki bi pripomogla k oblikovanju boljše klime, spodbujanju socialnih veščin in zmanjšanju neželenega vedenja.

 

Dostopnost