Skoči na glavno vsebino

Prva Zaposlitev

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

                                                      

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. 12. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.


Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 114 učiteljev začetnikov, 26 v vzhodni in 88 v zahodni kohezijski regiji, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.


Na GJV smo razpisali prosto projektno delovno mesto svetovalni delavec in se prijavili na omenjeni razpis. Na razpisu smo bili uspešni. Za obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 smo za polni delovni čas zaposlili Ano Bajt, mag. psih. V tem času je pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

 

Ana Bajt se je uspešno vključevala v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah in individualno delo z dijaki. Sodelovala je pri vseh nalogah šolske svetovalne službe in se obenem seznanjala z zakonodajo na področju šolstva. Preko hospitacij pri pouku, sodelovanja na sestankih učiteljskega zbora, roditeljskih sestankih in sestankih z ravnateljico je spoznavala, kako v šoli na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno-izobraževalno delo. Samostojno je izvajala individualne razgovore z dijaki z učnimi ali vedenjskimi težavami, jih spremljala pri delu in jim pomagala pri premagovanju njihovih težav. Pod mentorstvom je sodelovala pri pripravi individualnih načrtov za dijake s posebnimi potrebami. Vključevala se je tudi v delo medobčinskega in regijskega aktiva šolskih svetovalnih delavk ter se udeleževala različnih izobraževalnih seminarjev.

 

Ana Bajt je strokovni izpit uspešno opravila. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu smo z njo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 31. 12. 2018 (nadomeščanje odsotne svetovalne delavke). S 1. 1. 2019 se bo delovno mesto svetovalne delavke sprostilo, zato bomo takrat z njo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

Dostopnost