Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Obvezni predmeti

1.

2.

3.

4.

Skupno

Slovenščina

4

4

4

4+1

595

Matematika

4

4

4

4+1

595

Prvi tuji jezik

3

3

3

3+1

455

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Likovna umetnost

2

52+18**

Glasba

2

52+18**

Geografija

2

2

2

210

Biologija

2

2

2

210

Kemija

2

2

2

210

Fizika

2

2

2+1*

210

Psihologija

2

70

Sociologija

2

70

Filozofija

2

70

ITS

3

Informatika

2

70

Izbirni predmeti oz.
nerazporejene ure *

3

3

8
5-9

630

Obv. izbirne vsebine (letno)**

90

90

90

30

300

ure oznčene z * so ure iz fonda nerazporejenih ur. Za dijake v 3. letniku GEO 2+0,5 in FIZ 2+0,5

Predmetnik ima 4 dele

 • obvezne štiriletne predmete:
  slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.
 • obvezne predmete:
  glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika.
 • izbirne predmete v 3. in 4. letniku in ITS v 2. letniku
  Dijaki si jih izberejo glede na interese oz. sposobnosti kot dodatne ure obveznih predmetov in kot pripravo na maturo v 4. letniku.
 • obvezne izbirne vsebine:
  So sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja, saj se ne izvajajo pri rednem pouku. Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja. Obvezne izbirne vsebine niso predmeti niti nadomestilo za pouk.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) v gimnazijskem programu

se delijo na:
– obvezne vsebine
– vsebine za dijakovo prosto izbiro

V šol. letu 2014/15 bomo kot obvezno izbiro za dijake izvajali v

1. letniku:

– knjižnična in informacijska znanja

7 ur

– zdravstvena vzgoja

2 uri

– teden športa

17 ur

– glasbena in likovna umetnost

18 +18 ur

učenje za učenje

3 ure

– ekskurzija

5 uri

SKUPAJ

70

Prosta izbira dijaka 20 ur.

2. letniku:

– vzgoja za družino, mir in nenasilje

15 ur

– kulturno umetniške vsebine

5 ur

– teden športa

17 ur

– medpredmetne vsebine z ekskurzijo

5 ur

– knjižnična in informacijska znanja

8 ur

SKUPAJ

50 ur

Programi po prosti izbiri 40 ur.

3. letniku:

– zdravstvena vzgoja

14 ur

– teden športa

17 ur

– državljanska kultura

15 ur

– medpredmetne vsebine z ekskurzijo

5 ur

SKUPAJ

51 ur

Programi po prosti izbiri 39 ur.

 

Obvezne izbirne vsebine v 4. letniku:

– športni dan

6 ur

– medpredmetne vsebine z ekskuzijo

17 ur

– kulturno umetniške vsebine

5 ur

– poklicno usmerjanje

2 uri

SKUPAJ

30 ur

 

Vsebine po prosti izbiri lahko dijaki prvih treh letnikov izbirajo:

a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin naše šole:

– logika
– raziskovalno delo
– prostovoljno socialno delo
– prva pomoč
– učenje za učenje
– video delavnica

– fotografski krožek
– Mala gledališka šola GJV
– šolsko glasilo CAJTNG
– športne vsebine: košarka (ŠKL dekleta), odbojka (Ž), namizni tenis
– psihološke delavnice
– mednarodni projekti
– prijateljevanje s starejšimi občani
– sodobni ples
– priprava na razna tekmovanja v znanju kemije, matematike, fizike, nemščine, angleščine, Cankarjevo     priznanje
– astronomski krožek

– robotika

Ponujene vsebine bo šola izvajala le ob določenem številu prijavljenih dijakov.

Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti izbirne vsebine (program obveznega dela in program po prosti izbiri), sicer ne more prejeti letnega spričevala

Dostopnost